Važni dokumenti i linkovi

* Skidanje nije omogućeno - dokument možete pogledati, pročitati i odštampati iz Google.docs


Nekoliko strateških dokumenata i pažljivo odabranih članaka koji se tiču zaštite prirode u Srbiji.


Akcioni plan za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u republici Srbiji (2011-2020) *
Strategija za biološku raznovrsnost Republike Srbije sa akcionim planom
NVO komentari na Nacrt strategije za biološku raznovrsnost Rep. Srbije sa akcionim planom
NVO komentari na Predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode
Arhivi bioloških nauka nekoliko izdanja online (na engleskom)
Leptiri Srbije (Milan Ðurić)
Analiza uticaja ekoloških faktora na florističku strukturu obalskih ekosistema... [416 kb]
O novoj IUCN crvenoj listi ugroženih vrsta, novi podaci o ugroženim vrstama
CZIP Crne Gore: 19. novembra 2011. jato od 450 flamingosa u Ulcinjskoj solani
Ilegalna eksploatacija peska: Kopači subotičkih rupa
Vikendice u nacionalnom parku: zavera protiv prirode
Analiza karakteristika staništa okoline Petnice sa aspekta faune ptica (Dimitrije Radišić)
Uticaj različitih talasnih dužina svetlosti na privlačenje noćnih leptira
Kvalitativni i kvantitativni sastav faune dnevnih leptira okoline Petnice (Miloš Popović)
Prilog poznavanju araneofaune okoline Valjeva
Fauna i ekologija strižibuba (Cerambycidae) valjevskog kraja
Prilog poznavanju diverziteta biljnih zolja (Symphyta, Hymenoptera) u okolini Valjeva
Bács-Bodrog vármegye közigazgatási és földmívelési térképe 1905.

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek